Regulamin Serwisu Cross on-line

Regulamin Mojaugoda.pl Cross Finance SA
z dnia 15.05.2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym https://mojaugoda.pl/ oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a w przypadku jego akceptacji, do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

1.4. Regulamin stanowi integralną część wszelkich umów zawieranych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.

2. Definicje

2.1. Administrator – Cross Finance

2.2. Dłużnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca zobowiązanie pieniężne, obsługiwane przez Administratora na podstawie umów o zarządzanie bądź o świadczenie usług windykacyjnych, w tym spadkobierca takiej osoby, a także osoba zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu prawomocnego wyroku karnego,

2.3. Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika, zabezpieczające Konto w Serwisie przed nieuprawnionym dostępem,

2.4. Konto – konto utworzone przez Administratora po rejestracji przez Użytkownika w Serwisie,

2.5. Login – adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie,

2.6. Osoba Trzecia – osoba fizyczna, która deklaruje spłatę części bądź całości zobowiązania pieniężnego w imieniu Użytkownika,

2.7. Regulamin – niniejszy Regulamin,

2.8. Serwis – serwis  https://mojaugoda.pl/

2.9. Siła Wyższa –  zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności związane z działaniami sił przyrody (np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi), zachowaniem zbiorowości (np. zamieszki, strajk, wojna) lub działaniem władzy państwowej,

2.10. Umowa – umowa o świadczenie Usług,

2.11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, opisane w pkt. 3.8. i 3.9. Regulaminu,

2.12. Użytkownik – Dłużnik, przedstawiciel ustawowy Dłużnika oraz Osoba Trzecia, która zaakceptowała Regulamin oraz dokonała rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie.

3. Warunki korzystania z Usług

3.1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.2. Korzystanie z Usług możliwe jest po zakończeniu procedury rejestracyjnej.

3.3. Rejestracja Konta w Serwisie następuje po realizacji przez Użytkownika wszystkich kroków wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w tym:

– wypełnieniu formularza rejestracyjnego,

– zaakceptowaniu Regulaminu,

– aktywacji Konta.

3.4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem Umowy z Administratorem.

3.5. Poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż:

– treść Regulaminu została Użytkownikowi nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem Umowy w ten sposób, iż miał możliwość zapoznania się z jego treścią,

– zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień,

– wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.­

3.6. Aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem adresu SMS wysyłanego na telefon Dłużnika lub e-mail Użytkownika.

3.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktywnego Konta poprzez podanie prawidłowego Loginu oraz Hasła.

3.8. W ramach Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3.9. poniżej, Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących Usług:

– informacji dotyczących stanu zadłużenia oraz zaległych zobowiązań pieniężnych Użytkownika oraz historii wpłat,

– aktualnych propozycji wierzycieli dotyczących spłaty należności;

– narzędzi informatycznych umożliwiających przygotowywanie propozycji Użytkownika dotyczącej spłaty należności,

– narzędzi informatycznych umożliwiających zawieranie umów oraz ugód za pośrednictwem Serwisu,

– kanału komunikacyjnego umożliwiającego kontakt z pracownikiem zajmującym się obsługą zadłużenia i zaległych zobowiązań pieniężnych,

– narzędzi informatycznych umożliwiających dokonywanie spłaty zadłużenia i zaległych zobowiązań pieniężnych poprzez internetowy system płatności dostępny za pośrednictwem Serwisu.

3.9. W ramach Serwisu Osoba Trzecia uzyskuje dostęp wyłącznie do następujących usług:

– informacji dotyczących stanu zadłużenia oraz zaległych zobowiązań pieniężnych Użytkownika,

– informacji o numerze rachunku bankowego do spłaty zobowiązania pieniężnego Użytkownika,

– narzędzi informatycznych umożliwiających dokonywanie spłaty zobowiązań pieniężnych Użytkownika poprzez internetowy system płatności dostępny za pośrednictwem Serwisu.

3.10. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz zasad korzystania z Usług, wskazanych
w pkt 3.8. i 3.9. powyżej, dostępne są na stronach internetowych Serwisu

3.11. Umowy zawierane w ramach Serwisu mogą być zawierane jedynie w języku polskim.

3.12. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, mające na celu:

– ingerencję przez Użytkownika bądź osoby trzecie w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis, utrudnienie lub destabilizację funkcjonowania Serwisu,

– korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź w celu ich obejścia;

– dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3.13. Administrator może zablokować dostęp do Konta w przypadku kilkukrotnego podania nieprawidłowego Loginu bądź Hasła, powzięcia informacji o próbie bądź ingerencji przez osoby trzecie w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis, albo wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, bądź z innych przyczyn związanych z ochroną danych. Procedura odblokowywania dostępu do Konta Użytkownika następuje po realizacji przez Użytkownika wszystkich kroków wskazanych na stronie internetowej Serwisu oraz za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.14. Administrator może w każdej chwili zaprzestać świadczenia Usług, w tym udostępniania wybranych lub wszystkich informacji bądź narzędzi w Serwisie, na dowolny okres czasu bądź definitywnie, bez podania przyczyny. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług Administrator uprzednio poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.15. Administrator może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usług w przypadku powzięcia informacji niedozwolonym korzystaniu przez Użytkownika z Usług, o czym poinformuje Użytkownika. W przypadku, gdy na skutek takiego działania Administrator poniesie szkodę, będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na ogólnych zasadach odpowiedzialności cywilnej.

3.16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Administratora, w sposób wskazany w pkt 7.2. Regulaminu. Zawiadomienie Użytkownika o rezygnacji z korzystania z Konta będzie stanowić podstawę do zablokowania Konta,

4. Wymagania techniczne

4.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym prawidłowego wyglądu Serwisu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych, Użytkownik powinien stosować się do wymagań technicznych Serwisu wskazanych w poniższej części Regulaminu.

4.2. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail, telefonu komórkowego umożliwiającego odiór wiadomości SMS oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

5. Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies

5.1. Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczane oraz przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

5.2. Strony internetowe Serwisu wykorzystują technologię HTTP Cookie zgodnie z Polityką Cookies.

5.3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywtności oraz Polityką Cookis przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

6. Odpowiedzialność

6.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

– nieprawidłowym funkcjonowaniem lub przerwą w funkcjonowaniu Serwisu, w tym błędami w danych znajdujących się w Serwisie lub opóźnieniem albo zwłoką w wyświetlaniu danych w Serwisie, z przyczyn technicznych, na skutek Siły Wyższej, spowodowane dysfunkcją sieci Internet, działaniem bądź zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich, albo innymi przyczynami niezależnymi od Administratora,

– nieprawidłowym funkcjonowaniem, przerwą w funkcjonowaniu Serwisu, bądź brakiem dostępu do Serwisu w przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie,

– brakiem dostępu do Serwisu z przyczyn technicznych na skutek Siły Wyższej, spowodowane dysfunkcją sieci Internet, działaniem bądź zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich, albo innymi przyczynami niezależnymi od Administratora,

– niedozwolonym korzystaniem przez Użytkownika z Usług;

– brakiem dostępu do Serwisu na skutek zablokowania przez Administratora Konta zgodnie z Regulaminem,

– wynikające z dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie na skutek niedozwolonej ingerencji Użytkownika lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis, albo udostępniania przez Użytkownika Loginu lub Hasła osobom trzecim,

– podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych,

– zawartością innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków).

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Administrator jako członek i współzałożyciel Związek Przedsiębiorstw Finansowych stosuje Zasady Dobrych Praktyk, dostępnych pod adresem: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

7.2. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące korzystania z Usług należy zgłaszać drogą:

– elektroniczną na adres e-mail: info@crossfinance.pl,

– telefonicznie na numer: +48 58 500-3-900   od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz  w sobotę w godzinach od 09:00 do 16:00,

– pisemnie na adres: 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 53

7.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 21 dni od dnia wpływu reklamacji
i udzielane jest na piśmie.  Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem faksu na wskazany przez Użytkownika numer bądź a adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

8.2. Regulamin dostępny jest stale na stronie internetowej Serwisu https://crossfinance.pl

8.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści Regulaminu w dowolnym czasie.

8.4. Informacje o zmianie Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Serwisu.

8.5. Użytkownik powiadamiany jest o każdej zmianie treści Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jej opublikowaniem na stronie internetowej Serwisu wraz z podaniem treści zmiany.

8.6. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie Użytkownik nie dokona rezygnacji z korzystania z Usług, w sposób określony w pkt. 7.2. Regulaminu.

8.7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

8.8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz inne polskie przepisy prawa.

8.9. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

8.10. Umowa została zawarta w języku polskim.

8.11. Wszelkie spory mogące powstać lub wynikłe z Umowy rozstrzygane będą według prawa polskiego.

8.12. Wszelkie spory mogące powstać lub wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny.

Menu
Kontakt
close slider

    Napisz do nas

    close