Słownik

 • CESJA – rodzaj umowy stanowiący przeniesienie wierzytelności (świadczenia) między Wierzycielem (np. bankiem) a osobą trzecią (np. firmą windykacyjną), która nabywa w ten sposób wierzytelność.
 • DANE WRAŻLIWE – określenie, które dotyczy pewnej grupy danych osobowych – szczególnie chronionych. Należą do nich przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych.
 • DŁUG – niezaspokojone świadczenie wobec wierzyciela, który to może wymagać spłaty zaciągniętego zobowiązania od dłużnika.
 • DŁUŻNIK – osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania do spłaty określonych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych (długu) wobec innej osoby prawnej lub fizycznej.
 • EGZEKUCJA KOMORNICZA – zajęcie majątku dłużnika przez komornika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. W jakich przypadkach dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Gdy dłużnik nie spłaca swoich należności (np. rat kredytu) i wierzyciel (np. firma windykacyjna) kieruję sprawę do sądu. Jeśli sąd orzeknie wyrok na korzyść wierzyciela, a dłużnik dalej nie spłaca zobowiązań, można wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • UMORZENIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ – uchylenie wszystkich dokonanych przez komornika czynności. Może nastąpić z wielu przyczyn. Zarówno z mocy prawa, z urzędu lub na wniosek wierzyciela a w uzasadnionych przypadkach także na wniosek dłużnika. Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne kończy się bez zaspokojenia wierzyciela (spłaty zadłużenia).
 • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną.
 • NAKAZ ZAPŁATY – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu (dłużnikowi), aby w wyznaczonym terminie zapłacił na rzecz powoda (wierzyciela) określoną kwotę albo wniósł sprzeciw.
 • ODSETKI – opłata za korzystanie ze środków, które powinny być zwrócone wierzycielowi (a nie zostały przekazane w wyniku opóźnienia w spłacie należności przez dłużnika).
 • POSTĘPOWANIE SĄDOWE – to ogół działań sądowych podejmowanych przez wierzyciela w celu uzyskania spłaty należnych mu zobowiązań
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które stosujemy przetwarzając dane osobowe Klientów.
 • WEZWANIE DO ZAPŁATY – pismo skierowane przez wierzyciela wobec dłużnika przypominające mu o konieczności spłaty zobowiązania.
 • WIERZYCIEL – osoba prawna lub fizyczna (np. firma windykacja), która ma prawo żądać spełnienia świadczenia (spłaty zadłużenia) od innej osoby prawnej lub fizycznej, czyli od dłużnika.
 • WIERZYTELNOŚĆ – zobowiązanie finansowe wobec, np. firmy windykacyjnej.
 • WIERZYTELNOŚCI OUTSOURCINGOWE – wierzytelności powierzone do obsługi przez podmiot zewnętrzny. Cross Finance występuje w roli zleceniobiorcy, czyli działa na zlecenie i w imieniu danej firmy, np. banku.
 • WIERZYTELNOŚCI SEKURYTYZOWANE – to wierzytelności serwisowane w imieniu funduszu inwestycyjnego, do którego zostały one sprzedane. Cross Finanse występuje w roli zarządzającego.
 • WINDYKACJA – dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
Menu
Kontakt
close slider

  Napisz do nas

  close